REQUISITS DE LES FAMÍLIES D’ACOLLIDA

Les famílies acollidores han de ser conscients que el període d’acollida dura dos mesos, transcorreguts els quals els nens sahrauís han de tornar als campaments, on estan plenament integrats social i familiarment. Tots hem de tenir molt present que «Vacances en Pau” és un programa solidari que pretén alleujar la situació de la totalitat dels nens sahrauís i de les seves famílies, i no únicament del que hem tingut la fortuna d’acollir a casa nostra.

El viatge dels infants des dels campaments de refugiats es realitza per via aèria. Totes les despeses generades per l’organització, viatge dels infants des dels campaments, assegurances, i la resta de la infraestructura necessària per dur a terme eficaçment el programa són assumits per l’associació.

El Sistema Català de la Salut col·labora també en el programa fent-se càrrec del control i atenció sanitària dels nens durant el període d’acollida.

Les famílies hauran d’acomplir els següents requisits:
 • Caldrà que la família acollidora sigui sòcia de Sais.
 • La família haurà d’assumir els compromisos de l’associació referents a la participació de les reunions i activitats del Projecte de Vacances en Pau.
 • Caldrà que les persones adultes que convisquin a la casa aportin a l’entitat el Certificat de Delictes sexuals.
 • Caldrà el certificat de convivència on constin totes les persones que conviuen a la casa.
Què es valora d’una família acollidora per ser seleccionada?
 • La capacitat d’adaptació personal a noves circumstàncies.
 • L’estabilitat emocional.
 • La possibilitat de dedicació.
 • La capacitat educativa.
 • L’entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa.
 • La motivació adequada a la finalitat de l’acolliment simple.
 • La voluntat d’acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu.
 • L’acceptació de la relació de l’infant amb la seva família d’origen.
 • La facilitat per acceptar, si s’escau, el retorn de l’infant. És a dir, la capacitat d’acompanyar l’infant en el procés de qualsevol mesura de protecció que es prengui respecte de la seva situació: la tornada amb la família d’origen, l’inici d’un acolliment o d’una adopció.
 • L’acceptació de la història, la identitat i la cultura pròpia de l’infant.
 • Mitjans de vida suficients.
 • Habitatge en condicions adequades.
Quin és el compromís de la família acollidora?
 • La família ha de celebrar una entrevista amb els responsables del projecte per tal que
 • sigui informada del programa i decidir sobre la idoneïtat de la família.
 • La família d’acollida ha de tenir una situació social i econòmica normal i estable.
 • No importa si la família d’acollida és monoparental o si està formada per una parella del mateix sexe.
 • La família ha de disposar de temps suficient per dedicar-se a la tutela del nen durant la seva estada.
 • La família ha de tractar al menor com un membre més de la família amb el mateixos drets i obligacions que la resta dels membres.
 • Els nens i nenes sahrauís solen venir a finals de juny i es van a finals d’agost, temps durant el qual les famílies d’acollida han de responsabilitzar-se íntegrament d’ells/elles i vetllar pel benestar del menor.
 • És molt positiu que la família se senti solidària amb la situació del nen i el poble sahrauí.
 • La família d’acollida ha d’assistir amb el nen/nena a les activitats conjuntes que s’han programat , considerades per l’associació com obligatòries, ja que són en benefici del nen, que té la ocasió de tornar-se a veure amb els seus amics i familiars sahrauís amb els que coincideixi. A més, les activitat conjuntes afavoreixen l’intercanvi d’experiències i la relació entre famílies acollidores dins del projecte, de manera que aquestes es configurin com una font de suport mutu.
 • La família es posarà en contacte amb l’associació per rebre suport per la resolució de dificultats en l’àmbit sociofamiliar.
 • La família d’acollida promourà la comunicació del nen/nena tant amb la seva família d’origen en els campaments com amb possibles familiars residents a Espanya sempre que no s’obstaculitzi el procés d’integració social, familiar i educativa del menor i tenint sempre en compte l’interès del mateix.
 • És molt aconsellable comptar amb una família de respir, que serà aportada per les famílies acollidores i que exercirà funcions pròpies de la guarda del menor davant de situacions conjunturals.
Recomanacions:
 • No és recomanable intentar “donar el millor” als nens mentre estan amb ell/ella per no crear-li una sèrie de necessitats que abans no tenia. També es podria crear un greuge comparatiu entre els nens que s’emporten més de les seves famílies d’acullida i els que s’emporten menys, podent-se crear diferències enormes entre els nens.
 • L’associació facilitarà a la família acollidora tota la informació de què es disposi sobre el menor, les seves característiques personals, escolars i familiars.
 • Gràcies a aquest programa, “Vacances en Pau”, aquests nens sahrauís poden viure noves experiències i passar un estiu que mai oblidaran, coneixent una nova cultura i societat molt diferent al que viuen dia a dia.